Ordfører Robin Kåss og leder for utvalg for miljø og byutvikling, Trond Ingebret…


Ordfører Robin Kåss og leder for utvalg for miljø og byutvikling, Trond Ingebretsen, deltok i går på høringen om Stortingsmelding 45 «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» i Stortinget.

Ordføreren fikk snakke i fire minutter under høringen i Stortinget. I sitt innlegg tok han til orde for å stanse prosessen med planprogram for Dalen gruver.

Det var på forhånd sendt inn en høringsuttalelse fra Porsgrunn kommune til Stortingsmeldingen.
I høringsuttalelsen gir kommunen uttrykk for at stortingsmeldingen inneholder for lite om farlig avfall. Den påpeker også viktigheten av sirkulærøkonomi der også ressursene fra farlig avfall resirkuleres

I uttalelsen heter det at vi allerede tar et stort ansvar for håndtering av farlig organisk avfall gjennom å være vertskommune for blant annet Renor AS.

Sitat fra uttalelsen: “I tillegg er vi nå berørt av regjeringens avfallspolitikk for håndtering av uorganisk farlig avfall fordi det private avfallsselskapet NOAH AS ønsker å anlegge avfallsdeponi for uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet («KMD») har oppnevnt Klima- og miljødepartementet («KLD») som ansvarlig myndighet for fastsettelse av planprogram for anleggelse av deponi for uorganisk farlig avfall i kommunen.

Delegasjonsvedtaket er fattet i strid med kommunens tidligere saksbehandling av saken, hvor planprogram ble stanset ved kommunestyrets vedtak 5. mars 2015.

Porsgrunn kommune mener det ikke er grunnlag for oppstart av statlig reguleringsplanarbeid til fordel for en enkelt næringsaktør, og merker seg at det ikke foreligger en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall”.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.